Miljö & Hållbarhet

Vi arbetar för hållbara och långsiktiga relationer med personal, kunder, leverantörer och stävar efter att alltid kunna erbjuda den mest hållbara lösningen, där vi väger in val av produkt, material, tillverkning samt transport. För varje enskilt projekt beaktar vi följande faktorer, som alla påverkar vår miljö:

Design
Vår ambition är att producera på det mest hållbara sättet, men vi finner det minst lika viktigt att tillverka produkter av god kvalitet och med en design som gör att produkten kommer att uppskattas och användas av mottagaren, något våra formgivare har i fokus redan vid ritbordet. Genom små förändringar i till exempel materialval eller en smartare förpackningslösning kan vi komma en lång bit.

Produktion
Våra inköpare arbetar ständigt med att hitta nya produkter och material med mindre miljöpåverkan samt att välja bästa transportsätt. Vår målsättning är tydlig; alltid erbjuda det miljömässigt bästa alternativet. Beroende på vilka faktorer vi har att arbeta med, beaktar vi också i vilket land tillverkningen skall ske. Vi arbetar med producenter i såväl Asien, Europa och Sverige.

Kvalitetsförsäkran (Testning & Märkning)
Lagar, regler och testförfaranden är krångligt, därför hjälper vi våra kunder med vad som krävs och ser till att de produkter vi producerar uppfyller de krav som ställs. Detta gör vi med hjälp av certifieringar, oberoende testinstitut, kvalitetskontroller mm. Som kund kan du alltid vara säker på att en produkt tillverkad av oss uppfyller de krav som finns; vara sig det rör sig om CE-märkning, REACH, POPS, RoHS, Leksaksdirektivet, Produktsäkerhetslagen, Miljöbalken, Biocidförordningen, Batteridirektivet, Förpackningsdirektivet, CLP-förordningen etc.

Emballage
Vi strävar efter att det material vi använder för emballering av produkter, stycke såväl som ytteremballage, skall utgöra en så liten miljöpåverkan som möjligt. För att påverka att emballaget hamnar rätt i avfallshanteringen märker vi klart och tydligt upp emballaget med information om vilket material det är tillverkat av och hur det ska återvinnas, i de fall vi har möjlighet att styra utformningen.

Transport
Vi samarbetar med våra speditörer både dagligen på operativ nivå och utifrån ett längre perspektiv för att säkerställa att våra transporter skall ha en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Vi rekommenderar våra kunder att ha tillräcklig framförhållning för att alltid kunna välja det mest hållbara transportsättet och kan även erbjuda våra kunder CO2 kompensationsprogram, där flygtransporter kompenseras genom projekt som motverkar negativ miljöpåverkan.

DOKUMENTATION

Nedan listar vi några av de certifieringar, licenser och organisationer som vi innehar, är anslutna till och arbetar aktivt med.
Vill du veta mer, kontakta oss så svarar vi gärna på dina frågor och funderingar.

CSR

Sedan starten av GEP har arbetet med Corporate and Social Responsibilty (CSR), Social Accountability (SA), Social Workplace Accountability (SWA) och Product Safety (PS) haft högsta prioritet.

Arbetet med dessa kärnfrågor genomsyrar hela vårt arbetssätt och är väl förankrat i vår arbetsprocess. För oss är det av största vikt att alltid utbilda, utveckla och förbättra oss inom dessa områden, för vår egen yrkesstolthet och för vårt ansvar gentemot kunder, leverantörer och slutanvändare.

Som grund till vårt hållbarhetsarbete ligger vår uppförandekod, Code of Conduct, som beskriver våra värderingar. Genom att acceptera vår uppförandekod försäkrar leverantörer och producenter att de följer och delar våra värderingar gällande mänskliga rättigheter, barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, mutor, arbetsmiljö, ansvarsfullt nyttjande av naturresurser etc. Vår målsättning är att arbeta långsiktigt med de leverantörer och producenter som vi valt att samarbeta med och vi arbetar tillsammans för att öka förståelsen och se till att förbättringar sker inom dessa områden, något som vi regelbundet följer upp  - såväl internt samt via kontroller genomförda av oberoende testinstitut.

 

/