CSR

Sedan starten av GEP har arbetet med Corporate and Social Responsibilty (CSR), Social Accountability (SA), Social Workplace Accountability (SWA) och inte minst Product Safety (PS) haft högsta prioritet.

Arbetet med dessa kärnfrågor genomsyrar hela vårt arbetssätt och är väl förankrat i vår arbetsprocess. För oss är det av största vikt att alltid utbilda, utveckla och förbättra oss inom dessa områden, för vår egen yrkesstolthet och för vårt ansvar gentemot kunder, leverantörer och slutanvändare.

Som grund till vårt hållbarhetsarbete ligger vår uppförandekod, Code of Conduct, som beskriver våra värderingar. Genom att acceptera vår uppförandekod försäkrar leverantörer och producenter att de följer och delar våra värderingar gällande mänskliga rättigheter, barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, mutor, arbetsmiljö, ansvarsfullt nyttjande av naturresurser etc.

Vår målsättning är att arbeta långsiktigt med de leverantörer och producenter som vi valt att samarbeta med och vi arbetar tillsammans för att öka förståelsen och se till att förbättringar sker inom dessa områden, något som vi regelbundet följer upp  - såväl internt samt via kontroller genom oberoende testinstitut.

/